BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดทำโครงการ HOME & HOPE

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดทำโครงการ HOME & HOPE

 

 

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย

จัดทำโครงการ HOME & HOPE  ต่อเนื่องปีที่ 4

มอบเงินสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

นายพะโยม แก้วบรรดาล  ผู้จัดการสำนักงานนครศรีธรรมราชและพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์   กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินจำนวน 180,000 บาท ให้กับ นางปิติมา  รักพานิชมณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อสร้างบ้าน “โครงการ HOME & HOPE การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเจริญพระชนมพรรษา    72 พรรษา ” ให้กับ นางสุภาพ บัวบรรจง อายุ 86 ปี อาศัยอยู่ ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

โครงการ HOME & HOPE  เป็นโครงการที่ BAM ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยร่วมมือกับสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิต  มุ่งเน้นการช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  กลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงวัย เป็นต้น เพื่อให้ได้มี “บ้าน” ที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป