กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โชว์กำไรปี 2566 เติบโต 32.8%

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โชว์กำไรปี 2566 เติบโต 32.8%

 

 

กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

โชว์กำไรปี 2566 เติบโต 32.8%

 ชูกลยุทธ์ปี 2567 เร่งขยายพอร์ตสินเชื่อ SME และลูกค้ารายย่อย

พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 

นายฉี ชิง-ฟู่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวเล็กน้อยราว 2.8% โดยมีปัจจัยสนับสนุน  จากการบริโภคภายในประเทศ การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว จากการกระตุ้นภาครัฐและรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การส่งออกที่กลับมาขยายตัวเนื่องจากการปรับตัวของสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทานโลกมีแนวโน้มจะสิ้นสุดลง และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDIs) ซึ่งเป็นผลดีต่อไทยเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ในขณะที่การลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไป  การเติบโตทางเศรษฐกิจดังกล่าวจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ธนาคารพาณิชย์โดยรวมเติบโต  อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายประการ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับสูงของประเทศเศรษฐกิจหลัก และปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังยืดเยื้อ อาทิ สงครามรัสเซีย-ยูเครน ความขัดแย้งอิสราเอล-ฮามาส รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ปัจจัยเหล่านี้ สร้างความไม่แน่นอนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดทุนไทย

ผลการดำเนินงานปี 2566 กลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีกำไรสุทธิ 2,096 ล้านบาท เติบโต  ร้อยละ 32.8 เมื่อเทียบกับปี 2565 และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีกำไรสุทธิ 1,693 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 54.9 เมื่อเทียบกับปี 2565 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย เนื่องจากสินเชื่อที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากสินเชื่อบ้าน โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินยังคงความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น และควบคุม NPL ให้อยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 2.65 รวมทั้งได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญอย่างระมัดระวังโดย NPL Coverage อยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 200 LH Bank ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพในการเพิ่มสินเชื่อบ้าน การเพิ่มลูกค้าเงินฝากรายย่อยผ่านช่องทางดิจิทัลใหม่ๆ รวมถึงแอปพลิเคชัน LHB You และ Profita ที่ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชันครบครัน  ทั้งนี้ธนาคารได้รับรางวัล The Best App for Customer Experience : Global Retail Banking Innovation Award 2023 และ Best Mobile Banking – Wealth Management 2023 รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำในการ    มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าการให้การสนับสนุนสินเชื่อ Sustainable Loan อย่างต่อเนื่อง และการลงทุนใน Green Bond โดยธนาคารได้รับ ESG 100 Certificate และ SET ESG Rating “BBB”     

สำหรับปี 2567 ธนาคารยังคงเดินตามแผนเชิงกลยุทธ์และขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการขยายฐานลูกค้าทั้งลูกค้ารายย่อยและ SMEs ผ่านช่องทางดิจิทัล พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนรูปแบบการทำงานและกระบวนใหม่โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน สำหรับการดำเนินการหลัก ได้แก่

- มุ่งเติบโตในพอร์ตสินเชื่อที่สร้างผลตอบแทนที่ดี ผ่านการจัดการด้านอัตราดอกเบี้ย และการจัดการต้นทุนเงินให้มีประสิทธิภาพ  การเพิ่มฐานลูกค้า SME โดยการทำ Program Lending & Package Solution ที่ออกแบบสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมปรับกระบวนการทำงาน เพื่อการพิจารณาสินเชื่อที่รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบริการและความรู้ของเจ้าหน้าที่ การให้คำปรึกษาทางการเงินและทางธุรกิจกับ SME เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ Refinance โดยตั้งเป้าเติบโตร้อยละ 20 รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ Wealth  ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์การลงทุน ผลิตภัณฑ์ประกันที่ออกแบบพิเศษสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

- ยกระดับบริการทางการเงินผ่าน Digital Platform การพัฒนาแอปพลิเคชัน LHB You และ Profita อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร ควบคู่ไปกับ           การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์

- การให้ความสำคัญกับ Sustainable Banking เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทั้งจากการดำเนินของธุรกิจธนาคารเอง และของลูกค้าที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคาร (Financed Emission) การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนธุรกิจในการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่การลดก๊าซเรือนกระจก (Transition Loan) การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม(Responsible Lending) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ตามมาตรฐานสากล

นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ LH Fund กล่าวว่าปี 2567 กลยุทธ์ของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลการดำเนินงานในกองทุน   ตราสารทุนไทยและต่างประเทศให้เหมาะสมกับความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และมุ่งมั่นที่จะบริหารกองทุนรวมให้อยู่ใน Top Quartiles และนำเสนอข้อมูลกองทุนที่เหมาะสมและทันต่อสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจรสำหรับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และจัดให้มีการ     ให้ความรู้แก่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์และ REITs บริษัทมีเป้าหมายการบริหารจัดการกองทุนให้เติบโต และการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ๆ รวมทั้งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการขยายธุรกิจในส่วนของ REIT Trustee

ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนปี 2566 บริษัทมีขนาดกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการนับรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) มีมูลค่าประมาณ 61,112   ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2565 ซึ่งเติบโตมาจากการเพิ่มทุนในกลุ่ม REITs และยังคงมีแนวโน้มเติบโต  อย่างต่อเนื่อง สำหรับกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) มีขนาดกองทุนอยู่ที่ 14,245 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 0.1   ส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มีขนาดกองทุนอยู่ที่ 7,047 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 16.6

นอกจากนี้บริษัทยังการันตีความสำเร็จด้วยรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น “Outstanding Asset Management Company Awards” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากงาน SET AWARDS ปี 2565-2566  

นายกานต์ อรรถธรรมสุนทร กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Securities) กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาตลาดแกว่งตัวลงตลอดทั้งปี โดยมีปัจจัยกดดันจากสงคราม “รัสเซีย-ยูเครน” ที่ยังคงยืดเยื้อ ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ฮามาส ประกอบกับเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำกว่าคาด และอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นสูงต่อเนื่องมาอยู่ที่ร้อยละ 5.5 จนเกิดช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสหรัฐและไทยถึงร้อยละ 3 ส่งผลให้เม็ดเงินไหลออกจากตลาดหุ้นไทยเป็นจำนวนมาก ให้ตลาดหุ้นไทยทำผลงานได้ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆทั่วโลก สำหรับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดตลาดที่ 1,415.85 จุด ลดลงร้อยละ 15.1 โดยมีแรงเทขายของนักลงทุนต่างชาติเป็นตัวกดดันหลักโดยขายสุทธิถึง 1.92 แสนล้านบาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 51 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ปี 2566 เฉลี่ยต่อวันที่ 53,331ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 31 

ปี 2566 บริษัทได้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการ โดยพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี   เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างทั่วถึง สำหรับ ผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทมีรายได้ 541.35 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.6 เมื่อเทียบกับปี 2565 สอดคล้องกับการลดลงของปริมาณการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์

 กลยุทธ์ปี 2567 บริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทั้งด้านระบบเทคโนโลยีและด้านการให้คำแนะนำการลงทุน และมุ่งเติบโตผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ รวมทั้งเพิ่มการมีส่วนร่วม (Engagement) ของลูกค้าเดิม การดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ครบวงจร

Land and Houses Financial Business Group

Boasts of its Profit Growth of 32.8%

Highlights its 2024 Strategy to Expedite SME and Retail Loan Portfolio

and Prompts to Drive the Organization towards Sustainable Growth

 

Mr. Shih, Jiing-Fuh, President of LH Financial Group Public Company Limited or LHFG and CEO and President of Land and Houses Bank Public Company Limited or LH Bank said “The overall Thai economy in 2024 is projected to expand mildly by approximately 2.8%. Key drivers include growing domestic consumption based recovering tourism stimulated by various government measures as well as steadily growing personal income. In addition, the country’s net export will resume growth momentum as the global supply-chains inventory adjustment seem to come to an end and more FDIs will be attracted to Thailand given its pro-business government policies and very good infrastructure as global supply-chain concentration de-risking continues. This mild economic growth generally provides a favorable environment for commercial banks as a whole to grow. However, there exist several risk factors, including high interest rates in major economies and lingering geopolitical problems, such as the Russian-Ukrainian war, Israel-Hamas conflict and sluggish Chinese economy. These factors cast some uncertainties to the Thai economic recovery and particularly Thai equity market in the coming year”

 

Land and Houses Financial Business Group had a net profit of Baht 2,096 million or 32.8 percent growth in 2023 compared to 2022 and LH Bank reported the net profit of Baht 1,693 million during the same period with 54.9 percent year over year, mainly due to an increase in net interest income as a result of continuous bank loan growth, particularly strong in retail home loans, and NIM improvement. In the meantime, LH Bank continued to control NPL at a healthy level of 2.65 percent and NPL Coverage stood at a comfortable level of over 200 percent.

LH Bank continued to execute its strategic plan effectively in growing home loans to total loans and acquiring retail depositors through new digital channels, including LHB You and Profita applications that are user-friendly and with rich functions. The bank won The Best App for Customer Experience : Global Retail Banking Innovation Award 2023 and Best Mobile Banking – Wealth Management 2023. In addition, the bank collaborated with leading partners to provide privileged green loans to customers, and invested in green bonds, where the bank received ESG 100 Certificate and SET ESG Rating at “BBB”.

As for 2024, the bank will continue its strategic direction and drive growth through the rapid expansion of customer base in both retail and SMEs via digital channels, business partners as well as re-designed operating model and processes with sector-focused approach. The main actions include:

 

- Focus on growing the loan portfolio that generates good returns through effective management of cost of fund and expansion of the SME customer base in target industries by launching a lending & package solution program tailored-made for each sector together with lean process for faster approval and responding to the needs of customers effectively coupled with product improvement, enhancement of knowledge for staff, financial advisory and business services for SMEs to support their sustainable growth; expanding home loans and refinance loan with the target of 20 percent growth; and improving wealth products, deposit products, investment products and insurance products tailored made for every segment of customers.

- Enhancing the level of financial services through the digital platform, improving LHB You and Profita applications to fully meet all financial and investment needs, along with upgrading security standards as to build confidence in online transactions

- Emphasizing the sustainable banking in order to strive to be a sustainable organization, focusing on reducing greenhouse gas (GHG) emissions from the banking business itself and that of customers who received credit support from the bank (Financed Emission), green loans and transition loans, responsible lending and ESG information disclosure according to international standards.

Mr. Monrat Phadungsit, president of Land and Houses Fund Management Company Limited or LH Fund said “In 2024, the company's strategy focuses on boosting fund performance in Thai and international equity funds suitable for the risk appetite with the goal of diversifying the customer base. Furthermore, the company is committed to managing mutual funds to be in the top quartiles and offering fund information that is appropriate and in line with rapidly changing market conditions as well as developing integrated services for private fund clients. For provident funds, the company aims to expand its customer base and provide knowledge for members of provident fund, real estate fund and REITs.    The company targets to grow funds and investments in new assets as well as creating innovations that are environmentally friendly and expanding the REIT Trustee.

For fund performance in 2023, the company's fund size under management including real estate mutual funds and real estate investment trusts (REITs), was worth approximately Baht 61,112 million, an increase of 10 percent from 2022. The growth was from capital increase in REITs and was still likely to grow. Private fund had the fund size of Baht 14,245 million with 0.1 percent growth. Provident fund (PVD) had the fund size of Baht 7,047 million with 16.6 percent expansion.

In addition, the company also proves its success with the "Outstanding Asset Management Company Awards" for 2 consecutive years from SET AWARDS 2022-2023.”

“In the past year, the market fluctuated throughout the year with a pressure from the ongoing “Russia-Ukraine” war, Israeli-Hamas conflict and lower-than-expected Thai economy while the US interest rates continued to rise to 5.5 percent until a 3 percent gap between US and Thai interest rates, causing a large outflow from the Thai stock market. As a result, the Thai stock market underperform the global market. SET index closed at 1,415.85 points, down 15.1 percent, with selling pressure from foreign investors as the main stressor with net sales of Baht 192 billion accounting for as high as 51 percent of the total trading volume. The average daily trading value of securities in 2023 was Baht 53,331 million, 31 percent down from the previous year” said Mr. Kant Athatamsunthorn, president of Land and Houses Securities Public Company Limited or LH Securities.

In 2023, the company enhanced its service efficiency by developing technological capabilities to allow retail investors to have thorough access to the company's products and services through digital channels. In 2023, the company had income of Baht 541.35 million, a decrease of 12.6 percent compared to 2022, in line with the decrease in trading volume of the Stock Exchange of Thailand.

Strategy for 2024: The company focuses on increasing the efficiency in both technology systems and investment advisory services with the aim to grow through digital platforms and increasing number of new customers as well as increasing more engagement of existing customers and new business penetration in order to respond to customer needs and provide comprehensive services.