กปน. จัดกิจกรรม “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ” ปีงบประมาณ 2567 ณ จังหวัดน่าน

กปน. จัดกิจกรรม “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ” ปีงบประมาณ 2567 ณ จังหวัดน่าน

 

 

กปน. จัดกิจกรรม “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ” ปีงบประมาณ 2567 ณ จังหวัดน่าน
 
 
 
ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นางชนากานต์ ปานเอม กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย น.ส.วิชชุดา เลี่ยมสงวน รองผู้ว่าการ กปน. นายมนตรี ล่องตี้ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) นำคณะจิตอาสา กปน. จำนวน 23 ท่าน ร่วมกิจกรรม “กปน. รักษ์ป่าต้นน้ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย กปน. ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำน่าน และได้สนับสนุนการสร้างอาคารอเนกประสงค์ และปรับปรุงระบบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่โรงเรียนบ้านปางกอม ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ให้แก่โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นายอำเภอสองแคว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน คณะครู นักเรียน และชาวชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม
 
 
 
นอกจากนี้ กปน. ยังได้มอบชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่โครงการ จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสกาดใต้ โรงเรียนศรีสระวงศ์ โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย โรงเรียนบ้านผาเวียง โรงเรียนบ้านนาบง และโรงเรียนบ้านปางหก และร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำ ร่วมบวชป่า สร้างแนวกันไฟป่ากับชุมชนท้องถิ่น ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยหาด หมู่ 7 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน อีกด้วย
 


 
ทั้งนี้ กปน. ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ ทั้งลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ต้นน้ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ผ่านโครงการ “การประปานครหลวง รักษ์ป่าต้นน้ำ” โดยในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2565 กปน. ได้นำความเชี่ยวชาญด้านงานประปา มาช่วยเหลือปรับปรุงระบบประปาให้แก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ จังหวัดน่าน หลายชุมชน ซึ่งทุกชุมชนยังคงช่วยกันดูแลรักษาระบบประปาให้ยังใช้งานได้ดี เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน