สมาคมประกันชีวิตไทยจัดการประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 19

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดการประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 19

 

 

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดการประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 19

 

 

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี เวชศาสตร์ประกันชีวิตไทย ครั้งที่ 19  Annual Thailand Insurance Medical Academic Conference 2024 (TIMAC-2024) โดยมีนายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่องการส่งเสริมระบบประกันสุขภาพเอกชนของไทย ทั้งนี้ ภายในการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ร่วมบรรยายความรู้ ได้แก่

 

 

 

          ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานรีเวชและการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บรรยายวิชาการ เรื่อง “CA CERVIX”

พ.ท.นพ.ณัฐวุฒิ โยธินอุปไมย นายแพทย์ (สบ3) กลุ่มงานนิติพยาธิ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ บรรยายวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณาการตายอย่างผิดธรรมชาติ”

นพ.กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ  พยาธิแพทย์ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข บรรยายวิชาการ เรื่อง “การแปลผลทางพยาธิวิทยา (PATHOLOGY INTERPRETATION)”

นายเรือรบ ติยะชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บรรยายวิชาการ เรื่อง “CHATGPT GENERATIVE AI”

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลีนิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ บรรยายวิชาการ เรื่อง “สถานการณ์เกี่ยวกับโควิด UPDATE เรื่องวัคซีนโควิด 19/วัคซีนที่ประเทศไทยคิดค้น”

 

 

 

ผศ.ดร.นพ. อมรพันธ์ เสรีมาศพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการนาโนชีวเวชศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ บรรยายวิชาการ เรื่อง “GENOMICS IN CANCER”

นพ.กิตติพงษ์ ผลสุวรรณชัย PRINCIPAL MEDICAL CONSULTANT ฝ่ายการแพทย์ AIA สำนักงานใหญ่ บรรยายวิชาการ เรื่อง “KIDNEY DISEASE KNOWLEDGE REVIEW FOR INSURANCE PURPOSES”

 

 

 

 

พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้กับแพทย์ พยาบาล บุคคลากรของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยในด้านพิจารณารับประกันภัย สินไหมประกันชีวิต รวมถึงบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ซึ่งจะช่วยให้การพิจารณารับประกันภัยและพิจารณาสินไหมเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมยิ่งขึ้น ณ ห้องสุขุมวิท 1 และ 2 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่
7 - 8 กุมภาพันธ์ 2567