กรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษา BKI Scholarship

กรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษา BKI Scholarship

 

 

กรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษา BKI Scholarship สนับสนุนและให้ความสำคัญการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวลสา โสภณพนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาประกันภัย สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีผลการเรียนและพฤติกรรมที่ดี อีกทั้งมีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในสถาบัน โดยมอบให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 7 ของโครงการจำนวน 11 คน  ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 6 จำนวน 11 คน  และชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 5 จำนวน 10 คน รวมจำนวน 32 คน ทุนการศึกษาปีละ 30,000 บาท รวมมูลค่า 960,000 บาท พร้อมมอบประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ทุนประกันภัย  200,000 บาทต่อคนต่อปี  โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ  ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

                                                      สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 5 ของโครงการ

                                              สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 6 ของโครงการ

 

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยเห็นความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา และส่งเสริมต่อยอดให้นิสิต นักศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการประกันภัย โดยได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการ BKI Scholarship  มาตั้งแต่ปี 2560  ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 7 และมีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นจำนวน 67 คน รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 4,440,000 บาท นอกจากนี้ นิสิต นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวและสำเร็จการศึกษาแล้วได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับกรุงเทพประกันภัย โดยเข้าร่วมงานในตำแหน่งงานที่หลากหลาย  พร้อมร่วมสร้างความเติบโตไปกับบริษัทฯ และเป็นกำลังสำคัญให้แก่ธุรกิจประกันภัยและประเทศต่อไป

 

                                                       สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 7 ของโครงการ