กปน. สานต่อ โครงการ “กปน. อาสา พัฒนาระบบประปาโรงเรียน” ปี 2566

กปน. สานต่อ โครงการ “กปน. อาสา พัฒนาระบบประปาโรงเรียน” ปี 2566

 

 

        

กปน. สานต่อ โครงการ “กปน. อาสา พัฒนาระบบประปาโรงเรียน” ปี 2566 ส่งมอบระบบประปาโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบประปาโรงเรียน ลานกีฬาและสนามเด็กเล่น ภายใต้โครงการ “กปน. อาสา พัฒนาระบบประปาโรงเรียน” ให้กับโรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม โดยมี นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร กปน. สหภาพแรงงาน กปน. และ นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน และแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนบริเวณรอบจุดรับน้ำดิบท่าม่วง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของ กปน. โดยมี นางสาวปรียา พลายพงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม เป็นผู้รับมอบ
 
 
โดย กปน. ได้นำทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตน้ำประปาคุณภาพ ไปช่วยพัฒนา ปรับปรุงระบบประปา ระบบกรองน้ำ ลานกีฬา และสนามเด็กเล่น รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “มีน้ำ มีชีวิต”เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาด ปลอดภัย ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
 
 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวดำเนินการสำเร็จลุล่วง โดยได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี กรมชลประทาน กอ.รมน.จังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคนต้นน้ำและคนปลายน้ำให้ยั่งยืนสืบไป