NSI Blood Hero ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย ปีที่ 7

NSI Blood Hero ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย ปีที่ 7

 

  

 

NSI Blood Hero ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย ปีที่ 7

 

 

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มเพื่อให้ธนาคารเลือดศิริราชมีจำนวนที่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วยและต่อชีวิตให้ผู้อื่น กับกิจกรรม “NSI Blood Hero” เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช โดยเชิญชวนผู้บริหาร-พนักงานนำสินจิตอาสา ตัวแทน และผู้เช่าอาคาร มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ที่อาคารนำสินประกันภัย สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ กิจกรรม “NSI Blood Hero” เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นที่ 7 ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำความดีช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาสเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนและดียิ่งขึ้นไปพร้อมกัน