การประปานครหลวง (กปน.) คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.

การประปานครหลวง (กปน.) คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.

 

 

 

การประปานครหลวง (กปน.) คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็น 1 ใน 6 องค์กรคุณธรรมต้นแบบในสังกัดมหาดไทย
 
 
 
 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ กปน. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ (บริหาร) ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กปน. (ศปท.กปน.) และนางสาวสุวรา ทวิชศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.) รับมอบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานต่างๆ จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 
 
ทั้งนี้ การประเมินองค์กรคุณธรรม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1 องค์กรส่งเสริมคุณธรรม 2 องค์กรคุณธรรม 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดย กปน. ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ในระดับสูงสุด ระดับ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานขององค์กรที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่างๆ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป