กรุงเทพประกันชีวิต ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564

กรุงเทพประกันชีวิต ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564

 

                                                                                                                                                      

 

 

กรุงเทพประกันชีวิต ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564 สู่ความสำเร็จทางธุรกิจประกัน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

 
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 146 บริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2564 ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงิน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ ตามหลักบรรษัทภิบาล ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนชุมชนและสังคม สู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 
 
นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่กรุงเทพประกันชีวิตได้มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงระยะเวลา ถือเป็นความท้าท้ายในการดำเนินธุรกิจที่ต้องปรับตัวและพร้อมรับมืออยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจตั้งแต่รากฐานที่มั่นคง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงินและพันธมิตรทางการค้า เพื่อสร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์แบบบูรณาการ พร้อมต่อยอดและนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบายของรัฐบาล
 
 
แม้ในปี 2564 ที่สถานการณ์โควิด-19 เข้ามามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คนในวงกว้าง กรุงเทพประกันชีวิต ยังคงพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในยุคนิวนอร์มอล และมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านสุขภาพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการมอบความคุ้มครองพิเศษให้กับผู้เอาประกันภัย ตามมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการพิเศษจากทีมแพทย์และพยาบาลจากศูนย์บริการการแพทย์กรุงเทพประกันชีวิต ในการประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับเชื้อโควิด-19 และอยู่ในระบบ Home Isolation รวมทั้งการมอบชุดกักตัว ที่ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดูแลตัวเอง อาหารและยา ที่จำเป็นในระหว่างการรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย
 
 
ด้วยความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการมุ่งพัฒนาธุรกิจจากรากฐานที่มั่นคง ผนวกกับการบริหารจัดการที่รองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและต่อยอดด้วยเทคโนโลยี กรุงเทพประกันชีวิต จึงได้สร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญกับดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล การได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2564 นั้น ถือเป็นสิ่งยืนยันในการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนชุมชนและสังคม ทำให้กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป