เอสซีจีได้รับรางวัล South and South East Asia Innovation Awards ประจำปี 2563

เอสซีจีได้รับรางวัล South and South East Asia Innovation Awards ประจำปี 2563

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

เอสซีจีได้รับรางวัล South and South East Asia Innovation Awards ประจำปี 2563
ในการเป็นองค์กรผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
(Leading Innovation & Intellectual Property Organization)

 

 

 

เอสซีจี โดยนายประกิจ วรวัฒนนนท์ Corporate Innovation Director เอสซีจี เข้าร่วมรับรางวัล South and South East Asia Innovation Awards ประจำปี 2563 ในการเป็นองค์กรผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา (Leading Innovation & Intellectual Property Organization) จัดขึ้นโดยบริษัท Clarivate ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้าน Innovation Solution และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเอสซีจีเป็นบริษัทแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้ มีการคัดเลือกจากผู้นำทางด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ คุณภาพและจำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับการคุ้มครอง โดยคัดเลือก 28 บริษัทที่ได้รับรางวัล จากบริษัทชั้นนำมากกว่า 238 บริษัทในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของเอสซีจีที่มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา พร้อมสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ ในรูปแบบ Open Innovation อาทิ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงขยายการลงทุน (Investment) ใน Fund of Funds และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้าน Product and Service Innovation, Process Innovation และ Business Model Innovation ที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

นอกจากนี้เอสซีจีมุงมั่นในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง ครอบคลุมการสร้าง (IP Creation) การคุ้มครอง (IP Protection) และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ (IP Commercialization) ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนความเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจีในระดับภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง