TIP จับมือ ACIS รุก “ประกันภัยไซเบอร์สำหรับองค์กร” พร้อมตรวจเช็ค IT Security

TIP จับมือ ACIS รุก “ประกันภัยไซเบอร์สำหรับองค์กร” พร้อมตรวจเช็ค IT Security

 

                                                                                                                                                      

 

 

TIP จับมือ ACIS รุก “ประกันภัยไซเบอร์สำหรับองค์กร” พร้อมตรวจเช็ค  IT Security

จัดเสวนาให้ความรู้ เตรียมพร้อมรับมือการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

 

 

 

                     ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน)   ดร.ปริญญา   หอมเอนก   ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center  จัดเสวนาให้ความรู้ เตรียมพร้อมรับมือการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์  ซึ่งนับวันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  โดยประกันภัยไซเบอร์สำหรับองค์กรนี้จะช่วยบริหารความเสี่ยง สร้างความมั่นใจให้องค์กรในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลหรือการบริหารจัดการจะอยู่บนระบบไอทีที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆ พร้อมตรวจเช็ค  IT Security  จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านไอที บริษัทกฎหมายชั้นนำ บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ให้คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุ ให้ความคุ้มครองในด้านต่างๆที่จะช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น    โดยมี คุณสุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการบริหารจัดการควบคุมดูแลความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และ คุณสันต์ธนฤทธิ์ ประภัสสราภรณ์ ผู้ก่อตั้ง และ CEO Cynius Cybertech and Consulting สาหรับ Live Show Case   วิทยากรรับเชิญพิเศษร่วมการเสวนาในครั้งนี้อีกด้วย ณ โรงแรม โอกุระ เพรสทีจ