CHANGE Event

กลุ่มบริษัทบางจากเดินหน้าความร่วมมือน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่

กลุ่มบริษัทบางจากเดินหน้าความร่วมมือน้ำมันพืชเก่าแลกน้ำมันพืชใหม่  ภายใต้โครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” บริหารจัดการน้ำมันใช้แล้วเพื่อมาผลิต SAF

 

Atlas Energy สานต่อกิจกรรม CSR "HOW TO ทิ้ง ทิ้งถูกที่ ดีต่อโลก”

Atlas Energy สานต่อกิจกรรม CSR "HOW TO ทิ้ง ทิ้งถูกที่ ดีต่อโลก” มุ่งจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกชมชนอย่างยั่งยืน

 

ธ.ก.ส. ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธ.ก.ส. ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร