3 พันธมิตรนำร่องโครงการ NDID เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น

3 พันธมิตรนำร่องโครงการ NDID เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น

 

 

 

 

3 พันธมิตรนำร่องโครงการ NDID เปิดบัญชีซื้อขายหุ้น 

 

 

        กสิกรไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทดสอบโครงการ การเปิดบัญชีลงทุนออนไลน์และยืนยันตัวตนด้วย NDID (National Digital ID) ตามนโยบายการพัฒนาตลาดทุนยุคดิจิทัลของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งบล.กสิกรไทย เริ่มทดสอบให้บริการกับลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่เคยถ่ายรูปใบหน้าเพื่อใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า สำหรับการยืนยันตัวตนกับธนาคารแล้ว เพื่อใช้เปิดบัญชีลงทุนหลักทรัพย์ผ่าน K PLUS ภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีลงทุนหลักทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยสูงสุด ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี และสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที 

             

         นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ล.ต. มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริการในตลาดทุนมากขึ้น ซึ่งโครงการของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย ที่นำระบบ NDID มาช่วยยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีลงทุนหลักทรัพย์ออนไลน์จะทำให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และยังคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือที่สูง สอดคล้องกับมาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในระดับสากล ทั้งยังช่วยรองรับสภาวการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ที่ธุรกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัล 

               นายธิติ ตันติกุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บล.กสิกรไทยร่วมกับธนาคารกสิกรไทย พัฒนาระบบเชื่อมต่อแพลตฟอร์มดิจิทัลไอดี (KBank RP Proxyเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านดิจิทัล และตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการเปิดบัญชีลงทุนหลักทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยบริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (National Digital ID NDID) ผ่านแอปพลิเคชัน K Plus ช่วยให้นักลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเดินทางไปยังสาขาธนาคารหรือสำนักงาน รวมถึงมั่นใจในความปลอดภัย และสามารถทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักลงทุนที่เปลี่ยนไป  โดยบริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนธุรกรรมซื้อขายหุ้นบนช่องทางออนไลน์จะเพิ่มขึ้นจาก 70% เป็น 80% ของธุรกรรมทั้งหมดในอนาคตอันใกล้นี้ 

      นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนนโยบายการพัฒนาตลาดทุนยุคดิจิทัล โดยได้พัฒนาบริการ RP Proxy ซึ่งเป็นเทคโนโลยี API ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มดิจิทัลไอดี ช่วยส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินผ่าน NDID และต่อยอดไปสู่การให้บริการอื่น ๆ ที่มีการเชื่อมต่อผ่าน NDID ได้ในอนาคต โดยการเชื่อมต่อ KBank RP Proxy ดังกล่าวเป็นการทดสอบกับลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่เคยถ่ายรูปใบหน้าเพื่อใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าสำหรับการยืนยันตัวตนกับธนาคารกสิกรไทยแล้ว ภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท. ซึ่งบริการดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. และ ก.ล.ต.  

               ทั้งนี้ National Digital ID (NDIDคือระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล ซึ่งธนาคารพาณิชย์เริ่มใช้การยืนยันตัวตนผ่าน NDID เพื่อบัญชีเงินฝากมาตั้งแต่วันที่ กุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม เพื่อขยายขอบเขตการใช้งานไปสู่บริการอื่น เช่น การเปิดบัญชีลงทุน การซื้อประกัน การขอสินเชื่อ  

 

Three partners pilot NDID project for opening of securities trading accounts 

 

            KASIKORNBANK (KBank) has partnered with the Securities and Exchange Commission (SEC) to pilot the project, “Opening of Online Account and Identity Verification via National Digital ID (NDID) under the Capital Market Development Policy in the Digital Era of the Office of the Securities and Exchange Commission (SEC)”.  KASIKORN SECURITIES PCL has started to test the service with KBank customers who have already used facial recognition technology for identity verification with KBank for the opening of securities trading account via K PLUS under the Bank of Thailand’s regulatory sandbox. The initiative allows customers to open a securities trading account faster with the highest security at a lower cost. Customers can use their account immediately after it is opened.  

             

Ms. Ruenvadee Suwanmongkol, Secretary-General of the Securities and Exchange Commission (SEC), said, “The SEC has a policy of supporting entrepreneurs in the capital market to use digital technology in enhancing the service efficiency, and building service credibility. The project undertaken by KBank and KSecurities to use NDID in identity authentication for the opening of online securities trading accounts will allow investors to receive services that are more convenient and faster than ever before, while also maintaining high trustworthiness in alignment with the required international identity proofing and authentication standards, and helping facilitate the “new normal” conditions in which most transactions are based on digital technology.” 

                 

            Mr. Thiti Tantikulanan, KSecurities Executive Chairman, said, “KSecurities has collaborated with KBank in developing the KBank RP Proxy platform, with the aim of bolstering the potential of our digital-based services and meeting investors’ needs to open an online securities trading account using NDID via K PLUS. This platform is also intended to offer investors greater convenience in opening an online securities trading account at lower cost, without the need to visit a bank branch or office. In addition, investors can be assured of its highest security standards and immediately conduct securities trading. The KBank RP Proxy platform has also been designed to respond to the changing behaviors and needs of investors. The company expects that online securities trading transactions will increase from the current 70 percent to 80 percent of total securities trading transactions in the near future.”     

Mr. Silawat Santivisat, KBank Senior Executive Vice President, revealed that KBank is prepared to support the capital market development policy in the digital era by introducing the RP Proxy service, which utilizes API technology to facilitate connection with the national digital ID platform (NDID). This innovation is expected to offer the private sector better access to financial services via NDID and pave the way for other services with links to NDID in the future. The KBank RP Proxy serves as a trial service for KBank customers who have already used facial recognition technology for identity verification with KBank under the BOT’s regulatory sandbox. Such service is currently under supervision of the BOT and SEC.